ေၾကာ္ျငာဌာန
09429068138
09764800738

အျမန္ေခ်ာပို႔
09429068139
09764800739

ပထမ ဆိုင္

Shwe Sin Min (2) ( Mandalay )

အိမ္တြင္းသံုးပစၥည္းႏွင့္ ေဆာင္လုပ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ

Poe Shwe Ye ( Taunggyi )

ဖက္ရွင္ဆိုင္

Wai Yan Electronics ( Yangon )

လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ

AK Enterprise Co.,LTD ( Yangon )

လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ

ဒုတိယ ဆိုင္

D - Day ( Yangon )

ဖက္ရွင္ဆိုင္

Sar Taw Pwal Seafood & Rakhine Cuisine ( Yangon )

ဘား ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္မ်ား

Run Ygn Clothing ( Yangon )

ဖက္ရွင္ဆိုင္

Famous Hotel - Bagan

စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈ

တတိယ ဆိုင္

D - Day ( Yangon )

ဖက္ရွင္ဆိုင္

丽丽小食店

ဘား ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္မ်ား

The Beer Bar

ဘား ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္မ်ား

Beauty Woman ( Yangon )

အလွအပဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါး အသံုးအေဆာင္

ပထမ ပစၥည္း

ဒုတိယ ပစၥည္း

တတိယ ပစၥည္း